Polityka prywatności

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego .
2. Za korzystanie z serwisu nie są pobierane opłaty.

Definicje

 1. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
  1. Ventana Magdalena Repetowicz, 80-175 Gdańsk, ul. Aleksandry Gabrysiak 2, NIP: 839-214-36-77 oznacza właścicieli Serwisu, którzy są dysponentami wszystkich praw do niego i są wyłącznie uprawnieni do treści, materiałów i dysponowania zasobami.
  2. Serwis – oznacza serwis internetowy https://www.ventana.gda.pl
  3. Zasoby serwisu – oznacza wszystkie materiały multimedialne i tekstowe tworzące serwis, do których prawa mają właściciele serwisu.
  4. Użytkownik indywidualny – oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu i jego zasobów oraz materiałów w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

Zasady dostępu do Serwisu.

 1. Serwis jest bezpłatny a dostęp do jego zasobów nie wymaga spełnienia wymagań rejestracyjnych ani żadnych innych formalności.
 2. Właściciel serwisu zapewnia użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu do niekomercyjnego wykorzystywania.

Pliki cookies

 1. W serwisie wykorzystywane są pliki cookies, używane przez Google Analytics w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony oznacza wyrażenie zgody na użycie cookies, chyba że w państwa przeglądarce włączona jest opcja ich blokowania.
 2. Pliki cookies nie są wykorzystywane do uzyskiwania informacji o użytkownikach serwisu ani żadnych informacji lokacyjnych. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych ani innych informacji od użytkowników.
 3. Informacje na temat wykorzystywanych plików Cookies w Google Analytics można znaleźć w serwisie google.com. Obowiązki użytkownika korzystającego z serwisu.
  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z polskim prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu a także z poszanowaniem obyczajów i zasad współżycia społecznego.
  2. Użytkownik może korzystać z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Wszelkie materiały, które składają się na serwis i jego zasoby podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego.
  3. Materiały i zasoby, które nie podlegają ochronie prawnej w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, są wyłączną własnością właścicieli serwisu i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do komercyjnej I niekomercyjnej działalności bez ich zgody.

Ochrona treści, materiałów i zasobów.

1. Prawa autorskie do serwisu należą do właścicieli i zostały udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, poz.83 ze zm.).
2. Ochronie jak w § 2.1 podlega układ graficzny, multimedialny, wybór i układ treści udostępnianych w serwisie, znaki towarowe oraz inne elementy umieszczone w serwisie tj., teksty, zdjęcia czy multimedia.
3. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany w Serwisie, nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia właścicieli.

Zakres odpowiedzialności stron i użytkowników.

1. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93).
2. Właściciele nie ponoszą również odpowiedzialności za decyzje użytkownika, podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
3. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.
4. Właściciele nie odpowiadają ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
5. Wszelkie podane na stronie informacje mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do dochodzenia żadnych roszczeń wobec właścicieli.
6. Właściciele dołożyli wszelkich starań, aby informacje prezentowane na stronie były rzetelne.

Dane osobowe i ich ochrona.

 1. Ventana Magdalena Repetowicz, 80-175 Gdańsk, ul. Aleksandry Gabrysiak 2, informuje, że jest administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z przesłanym zapytaniem, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą podlegać udostepnieniu podmiotom trzecim takim jak nasi podwykonawcy, współpracownicy, podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, a także podmiotom, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy.
 3. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi na zadane zapytanie.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana treści danych osobowych;
  2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych (zaprzestania przetwarzania);
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  7. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
  8.  wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ventana Magdalena Repetowicz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Aktualizacja regulaminu i postanowienia końcowe.

1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu podlegają publikacji w serwisie.
2. Reklamacje, uwagi oraz pytania należy zgłaszać w wiadomości mailowej do właściciela serwisu lub administratora serwisu
3. W przypadku jakichkolwiek sporów właściwym jest Sąd Rejonowy dla miasta Gdańsk.
4. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy stronami, będą podlegały przepisom prawa polskiego.